వ్యాకరణం అంటే ఏమిటి.. ? దాని ప్రయోజనం ఏమిటి

వ్యాకరణం అంటే అర్దమయ్యేటట్లు చెప్పుకోవాలంటే  గ్రామర్ .  అర్దం మాట్లాడుకోవాలంటే వ్యాకృతి ఉన్నదే వ్యాకరణం అంటే… ఒక భాషలోని నియమ నిబంధనలను,  మార్పులను  తత్వాలను నిర్ణయిస్తూ విశ్లేషించేది వ్యాకరణం. శబ్ద శాస్త్త్రమే వ్యాకరణం. భాషలో…